Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Regulamin
BI?UTERA KTR?  POSIADAM W SPRZEDA?Y MO?E R?NI? SI? ODCIENIEM PLATERU Z?OTA JEST TO SPOWODOWANE ZAKUPEM TOWARU OD INNEGO PRODUCENTA


REGULAMIN


SPRZEDA? PROWADZIMY INTERNETOWO ZAPRASZAMY KONTRACHENTW

 

# 1

JE?LI NIE JESTE? CZEGO? PEWIEN PYTAJ ODPOWIEMY NA KA?DE PYTANIE

# 2 

OCZEKUJ? NA MEJLA POTWIERDZAJ?CEGO WYBR BI?UTERII Z KODAMI

#3

FORMA P?ATNO?CI P?ATNO??  NA KONTO ,WYSY?KA ZA POBRANIEM

#4

NA TOWAR WYSTAWIAMY FAKTUR? VAT  CENY PODANE NA STRONIE S? CENAMI NETTO

#5

MINIMALNA KWOTA ZAKUPU TO 300 Z?  NETTO UDZIELAMY  10% UPUSTU

#6

PRZESY?K? WYSY?AM TEGO SAMEGO DNIA

#7

PRODUKTY KTRE MAMY WYSTAWIONE POCHODZ? Z R?NYCH HURTOWNI MOG? R?NI? SI? KOLOREM PLATERU

 

#8

ZAGINI?CIE PRZESY?KI - Je?eli przesy?ka nie dotar?a do Kupuj?cego do 14 dni po otrzymaniu od nas potwierdzenia nadania, prosimy o pilny kontakt.Zg?aszamy wtedy reklamacj? na Poczcie Polskiej. Zwrot pieni?dzy, b?d? ponowna wysy?ka towaru nast?pi dopiero po rozpatrzeniu reklamacji przez Poczt? (czas trwania takiej reklamacji trwa do miesi?ca miesi?c).

Zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)i prawach pokrewnych wszelkie prawa do fotografii s? w?asno?ci? jej autora.Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione.

 

 

L. Kopijkowski

NUMER KONTA  61 9081 0006 0117 6138 2000 0001

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


bizuteria_krystal@tl

Polityka prywatno?ci SERWISU www.cizemka-gold.pl

1Informacje oglne

Niniejsza Polityka Prywatno?ci okre?la zasady przetwarzana i ochrony danych osobowychprzekazanych przez U?ytkownikw w zwi?zku z korzystaniem przez nich z uslug poprzez serwis .

2Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Firma Handlowa Leszek Kopijkowski z siedzib? w 64-200 Wolsztyn ul 5 Stycznia  48  NIP 9231005172 REGON 970400091

3Wtrosceo bezpiecze?stwo powierzonych nam danychopracowali?my wewn?trzne proceduryi zalecenia,ktre maj? zapobiec udost?pnianiu danych osobom nieupowa?nionym .Kontrolujemy ich wykonanie i stale sprawdzamy ich zgodno?? odpowiednimi aktami prawnymi -ustaw? o ochronie danych osobowych,ustaw? o?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? ,a tak?ewszelkiego rodzaju aktach wykonawczychi aktach prawa wsplnego .

4Dane osobowe przetwarzane s? na podstawie zgody wyra?anej przez U?ytkownika oraz w przypadkach ,w ktrych przepisy prawa upowa?niaj? Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisw prawalub w celu realizacji zawartejpomi?dzy stronami umowy

5Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o uzytkownikach i ich zachowaniach w nast?puj?cy sposub

a)poprzez dobrowolne wprowadzone w formularzach informacje

b)poprzez gromadzenia plikw "cookies"

6Serwis zbiera  informacje dobrowolnie podane prze? u?ytkownika .

7Dane podane w formularzu s? przetwarzane w celu wynikaj?cym z funkcji konkretnego formularza np.  wcelu dokonania procesu obs?ugi konta informacyjnego .

8Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostan? sprzedane ani udost?pnione osobom trzecim ,zgodnie z przepisami Ustawy oochronie danych osobowych .

9Do danych zawartych w formularzu przys?uguje wgl?d osoby fizycznej , ktra je tam umie?ci?a .Osoba ta ma rwnie? prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie .

10Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatno?ci serwisu, na ktore  moze wp?yn?? rozwj technologii internetowej ,ewentualne zmiany prawa w okresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju naszego serwisu internetowego O wszelkich zmianach b?dziemy informowa? w sposub widoczny i zrozumia?y .

  11Wserwisie mog? pojawi? si? linki do innych stron internetowych .Takie strony internetowe dzia?aj? niezale?nie od Serwisu i nie sa w ?aden  sposub  nadzorowane przez serwis www.cizemka-gold.pl  Strony te mog? posiada? w?asne polityki dotycz?ce prywatno?ci  oraz regulaminy z ktrymi zalecamy si? zapozna?

Wrazie  w?tpliwo?ci  co ktregokolwiek z zapisw niniejszej polityki prywatno?ci jeste?my do dyspozycji - nasze dane znale?? mozna w zak?adce   KONTAKT